نام هتلدرجه هتل
و
خدمات هتل
تعداد شبدو تختهیک تختهکودک با تختکودک بدون تخت
VILA VICTORIA / DALIDA*33شب1,975,0002,275,0001,925,0001,790,000
4شب2,075,0002,480,0002,005,0001,790,000
7شب2,375,0003,080,0002,260,0001,790,000
LIKE / EURASIA*33شب2,025,0002,375,0001,975,0001,790,000
4شب2,140,0002,610,0002,075,0001,790,000
7شب2,495,0003,320,0002,375,0001,790,000
EUROPA / ASTERION PALACE*33شب2,075,0002,480,0002,025,0001,790,000
4شب2,210,0002,745,0002,140,0001,790,000
7شب2,610,0003,555,0002,495,0001,790,000
GURU4*3شب2,375,0003,080,0002,175,0001,790,000
4شب2,610,0003,555,0002,345,0001,790,000
7شب3,320,0004,965,0002,845,0001,790,000
GNG4*3شب2,480,0003,235,0002,125,0001,790,000
4شب2,745,0003,755,0002,275,0001,790,000
7شب3,555,0005,315,0002,730,0001,790,000
TOSCANO4*3شب2,480,0003,285,0002,125,0001,790,000
4شب2,745,0003,820,0002,275,0001,790,000
7شب3,555,0005,435,0002,730,0001,790,000
COLOMBI / VILTON4*3شب2,580,0003,485,0002,175,0001,790,000
4شب2,880,0004,090,0002,345,0001,790,000
7شب3,790,0005,905,0002,845,0001,790,000
LPLAZA / GREEN QUEEN4*3شب2,730,0003,790,0002,425,0001,790,000
4شب3,080,0004,495,0002,680,0001,790,000
7شب4,140,0006,610,0003,435,0001,790,000
CITY CENTER4*3شب3,135,0004,595,0002,680,0001,790,000
4شب3,620,0005,570,0003,015,0001,790,000
7شب5,080,0008,490,0004,025,0001,790,000
AMERI4*3شب3,335,0004,945,0002,680,0001,790,000
4شب3,890,0006,040,0003,015,0001,790,000
7شب5,550,0009,315,0004,025,0001,790,000
RAMADA4*3شب3,435,0005,200,0005,200,0001,790,000
4شب4,025,0006,375,0006,375,0001,790,000
7شب5,785,0009,905,0009,905,0001,790,000
HOLIDAY INN4*3شب4,290,0006,915,0003,385,0001,790,000
4شب5,165,0008,660,0003,955,0001,790,000
7شب7,785,00013,900,0005,670,0001,790,000
MERCURE4*3شب4,795,0007,920,0003,740,0001,790,000
4شب5,840,00010,005,0004,425,0001,790,000
7شب8,960,00016,255,0006,495,0001,790,000
BILTMORE5*3شب5,540,0008,275,0005,305,0001,790,000
4شب6,855,00010,485,0006,525,0001,790,000
7شب10,765,00017,120,00010,190,0001,790,000
RADISSON5*3شب6,045,00010,450,0004,660,0001,790,000
4شب7,515,00013,390,0005,665,0001,790,000
7شب11,920,00022,200,0008,685,0001,790,000

5/5 - (3 امتیاز)
از دست ندینش ...  تور آنتالیا